top of page

Návštěvní a provozní řád  - JEEPING 2023

Tento návštěvní a provozní řád (dále jen “návštěvní řád”) se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do areálu Kempu na Staré Papírně (Dobronice u Bechyně) v době konání akce JEEPING 2023, tj. od 8.9.2023 do 10.9.2023.

1. Návštěvníkem akce JEEPING 2023 se rozumí každá osoba, která vstoupí do do areálu Kempu na Staré Papírně (Dobronice u Bechyně) v době konání akce JEEPING 2023

2. Vstup na akci JEEPING 2023 a pobyt na ní je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem, jakož i tohoto návštěvního řádu a dalších pokynů pořadatelů a organizátorů akce JEEPING 2023.

3. Každá osoba vstupující do prostor JEEPING 2023 je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování areálu, či jeho vybavení, jakož i majetku pořadatele akce JEEPING 2023, nebo majetku jiných návštěvníků akce JEEPING 2023.

4. Pořadatel akce JEEPING 2023 si vyhrazuje právo odepřít vstup, popř. vyvést bez náhrady vstupného, každou osobu, která nerespektuje pokyny pořadatele anebo jejíž chování shledá nepřístojným.

5. Každá osoba pod vlivem návykových látek nebude vpuštěna na akci JEEPING 2023, nebo bude z prostor vyvedena bez náhrady.

 

6. Každá osoba vstupující do prostor konání akce JEEPING 2023 souhlasí s bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku.

 

7. Odmítnutí prohlídky je důvodem pro zamezení vstupu bez náhrady.

 

8. Na akci JEEPING 2023 není dovoleno vnášet omamné látky, nádoby pod tlakem, politické a reklamní materiály, sklo a předměty z něj vyrobené, nadměrná zavazadla, zbraně a výbušniny, hořlaviny a jiné nebezpečné předměty, které mohou způsobit škodu na zdraví či majetku. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pořadatel.

 

9. Na akci JEEPING 2023 je povolen vstup psům a jiným domácím zvířatům. Jejich pohyb je povolen pouze na vodítku. Případné škody způsobené zvířetem jdou zcela na vrub majitele zvířete a ten je povinen je uhradit v plné výši. Majitel odpovídá za čistotu. Je povinen po svém zvířeti uklízet exkrementy a další.

 

10. Kouření v prostorách konání akce JEEPING 2023 je povoleno v místech, kde není výslovně zakázáno (všechny vnitřní prostory všech budov, dětský koutek, sociální zařízení, atd.).

 

11. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe a to po celou dobu pobytu akci JEEPING 2023 a na požádání ji předložit ke kontrole pořadatelské službě.

 

12. Každý, kdo zpozoruje v prostorách konání akce JEEPING 2023, či na zařízeních zde umístěných závadu ohrožující bezpečnost osob, je povinen tuto závadu neprodleně nahlásit pořadatelské službě.

 

13. Každá osoba vstupující do prostoru konání akce JEEPING 2023 bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoli bezpečnostní pásky, ploty a jiné zábrany umístěné kdekoli v areálu konání akce JEEPING 2023. V případě porušení tohoto zákazu neodpovídá pořadatel za případné škody na majetku či zdraví vzniklé v důsledku tohoto porušení.

 

14. Každá osoba vstupující na akci JEEPING 2023 bere na vědomí, že v areálu se mohou členové Club Jeep Czech Republic z.s. (pořadatele), popřípadě osoby jím pověřené, stejně tak i návštěvníci pohybovat na jízdních kolech, skútrech, motocyklech, čtyřkolkách či v automobilech a každý je tak povinen se po areálu pohybovat se zvýšenou obezřetností.

 

15. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené během konání akce JEEPING 2023 nemohou být bez předchozího písemného souhlasu pořadatele používány pro komerční účely.

 

16. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga akce JEEPING 2023 je zakázáno.

 

17. Držitel vstupenky poskytuje pořadateli a jím určeným osobám práva k použití audiovizuálního záznamu své osoby, k jakékoli živé nebo nahrané ukázce nebo jinému přenosu či opakování záznamu slavnosti, bez vymezení práv k publikování nebo komerčnímu využití, a to bez náhrady.

 

18. Držitel vstupenky souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky uvedené na vstupence, v tomto provozním řádu, pokyny pro návštěvníky uvedené u vstupu do areálu jakož i pokyny pořadatelské služby a oprávněných osob.

 

Tento návštěvní a provozní řád je platný a účinný od 1.7.2023

Organizátor akce JEEPING 2023

Club Jeep Czech Republic z.s.

se sídlem Na Jarolímce 666, 25303 Chýně

veden u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23144 s přiděleným IČ 228 82 651.

bottom of page